ฐานข้อมูลที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

0){ echo "หน้า :"; } /****** build the pagination links ******/ // range of num links to show $range = 3; // if not on page 1, don't show back links if ($currentpage > 1) { // show << link to go back to page 1 echo " << "; // get previous page num $prevpage = $currentpage - 1; // show < link to go back to 1 page echo " < "; } // end if // loop to show links to range of pages around current page for ($x = (($currentpage - $range) - 1); $x < (($currentpage + $range) + 1); $x++) { // if it's a valid page number... if (($x > 0) && ($x <= $totalpages)) { // if we're on current page... if ($x == $currentpage) { // 'highlight' it but don't make a link echo " [$x] "; // if not current page... } else { // make it a link echo " $x "; } // end else } // end if } // end for // if not on last page, show forward and last page links if ($currentpage != $totalpages) { // get next page $nextpage = $currentpage + 1; // echo forward link for next page echo " > "; // echo forward link for lastpage echo " >> "; } // end if /****** end build pagination links ******/ echo "
"; echo "


"; ?>

   
   
    ไร่
    งาน
    ตารางวา